آيا جايز است زن در ايام حيض با پنبه‏اي، دهانه فرج را مسدود كند؟

آيا جايز است زن در ايام حيض با پنبه‏اي، دهانه فرج را مسدود كند؟

جايز است.