استحاضه چيست؟ احكام آن‎ را بيان كنيد؟

استحاضه چيست؟ احكام آن‎ را بيان كنيد؟

هر خوني كه زن باردار يا زن يائسه يا دختري كه هنوز نه سالش تمام نشده مي‏بيند، با هر صفتي كه باشد استحاضه ناميده مي‏شود؛ همچنين خوني كه زن مي‏بيند و از جهت صفات و زمان، حيض يا نفاس نباشد، خون استحاضه است؛ همچنين خوني كه از سه روز كمتر يا بعد از ده روز باشد خون استحاضه ناميده مي‏شود.

احكام استحاضه با توجه به اقسام آن فرق مي‏كند. استحاضه بر سه قسم است (صغري، وسطي، و كبري) يا (قليله، متوسطه، كثيره). براي تشخيص نوع استحاضه مي‏شود پنبه اي را در فرج داخل كرده و حدود سي ثانيه منتظر ماند:

قليله: اگر خون پنبه را آلوده كرده ولي در آن نفوذ نكند، استحاضه قليله است و واجب است زن براي هر نماز يك وضو بگيرد ولو اينكه نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با هم بخواند.

متوسطه: اگر خون در پنبه نفوذ كند ولي از آن خارج نشود، استحاضه متوسطه است و واجب است زن علاوه بر وضو، روزي يك غسل انجام دهد.

كثيره: اگر خون از پنبه خارج شود استحاضه كثيره است، و واجب است زن در هر روز سه غسل انجام دهد. قبل از نماز صبح و قبل از نماز ظهر و عصر و قبل از نماز مغرب و عشاء و ديگر نيازي به وضو نيست.

زن بايد قبل از هر نماز خود را وارسي كند تا بتواند وظيفه‏اش را تشخيص دهد. همچنين بنا بر احتياط واجب بايد براي هر نماز پنبه را عوض كند.