آيا استحاضه قبل از ايام عادت ماهانه است يا بعد از آن؟

آيا استحاضه قبل از ايام عادت ماهانه است يا بعد از آن؟

استحاضه گاهي قبل از ايام عادت است و گاهي بعد از آن؛ استحاضه خوني است كه از رحم خارج مي‏شود و صفات و شرايط حيض يا نفاس را ندارد.