حكم ماده گلي رنگي، كه يك هفته قبل از ايام عادت خارج مي‏شود، چيست؟

حكم ماده گلي رنگي، كه يك هفته قبل از ايام عادت خارج مي‏شود، چيست؟

استحاضه است، بنابراين مکلف بايد احكام استحاضه را رعايت کند.