حكم خوني كه زن در حاملگي مي‏بيند چيست؟

حكم خوني كه زن در حاملگي مي‏بيند چيست؟

زن حامله حائض نمي‏شود. بنابراين هر خوني كه زن حامله مي‏بيند، استحاضه است.