حكم خوني كه از زن حامله‏اي كه در آخر ايام بارداري به سر مي‏برد، خارج مي‏شود چيست؟

حكم خوني كه از زن حامله‏اي كه در آخر ايام بارداري به سر مي‏برد، خارج مي‏شود چيست؟

استحاضه است.