آيا واجب است مستحاضه براي هر نماز يك وضو بگيرد حتي اگر دو نماز(مثل ظهر و عصر) را با هم بخواند؟

آيا واجب است مستحاضه براي هر نماز يك وضو بگيرد حتي اگر دو نماز(مثل ظهر و عصر) را با هم بخواند؟

واجب است زن در استحاضه قليله و متوسطه براي هر نماز وضو بگيرد حتي اگر دو نماز را با هم بخواند. علاوه براينكه در استحاضه متوسطه بايد در هر روز يك غسل انجام دهد. اما در استحاضه كثيره هر غسل براي دو نماز كفايت مي‏كند و نيازي به وضو نيست.