آيا واجب است مستحاضه براي هر نماز، وضو بگيرد حتي اگر دو نماز را با هم بخواند؟ اگر اين كار

آيا واجب است مستحاضه براي هر نماز، وضو بگيرد حتي اگر دو نماز را با هم بخواند؟ اگر اين كار باعث مشقت و سختي او شود يا باعث شود نماز تا قبل از نماز مغرب تأخير بيفتد و اطمينان هم ندارد كه وقت باقيست، آيا باز بايد براي هر نماز وضو بگيرد؟

واجب است زن در استحاضه قليله و متوسطه براي هر نماز وضو بگيرد، حتي اگر دو نماز را با هم بخواند، علاوه بر اينكه در استحاضه متوسطه بايد در هر روز يك غسل انجام دهد. و معمولا مشقتي در وضو نيست. ولي اگر فرض كنيم وضو گرفتن باعث مشقت زيادي مي‏شود، بايد به جاي آن تيمم كند؛ اما به تأخير انداختن نماز تا هنگامي كه وقت باقيست مانعي ندارد؛ مخصوصا هنگام ضرورت.