آيا در استحاضه قليله واجب است براي هر نماز وضو گرفته شود؛ حتي اگر خون در بين دو نماز مثل ظهر و عصر قطع شود؟

آيا در استحاضه قليله واجب است براي هر نماز وضو گرفته شود؛ حتي اگر خون در بين دو نماز مثل ظهر و عصر قطع شود؟

بايد براي هر نماز وضو گرفته شود.