اگر زن در حالت استحاضه قليله باشد و شك كند نمازش باطل شده، آيا بايد دوباره وضو بگيرد؟

اگر زن در حالت استحاضه قليله باشد و شك كند نمازش باطل شده، آيا بايد دوباره وضو بگيرد؟

اگر مجبور شده باشد نماز را قطع كند يا شك به وجود آمده، يا امری که باطل كننده نماز باشد واجب نيست وضو را تكرار كند؛ البته اين حكم تا زماني است كه بدون فاصله طولاني نماز را از سر بگيرد.