آيا

آيا در استحاضه متوسطه واجب است براي هر نماز وضو گرفت؟ و آيا عوض كردن پنبه براي هر نماز واجب است؟ و آيا براي خواندن نماز بايد صبر كرد تا خون قطع شود؟

در استحاضه متوسطه واجب است در هر روز يك غسل انجام دهد و براي هر نماز وضو بگيرد؛ براي هر نماز بايد موضع خون را پاك كرده و پنبه را عوض كند و جايز است هر زمان كه مي‏خواهد نماز بخواند مگراينكه بداند در طول وقت نماز كاملا پاك شده و خونريزي متوقف مي‏شود؛ بنابراين بر او واجب است كه تا آن زمان منتظر بماند.