چه زماني زن بايد خود را وارسي كند تا بفهمد استحاضه قليله است يا متوسطه يا كثيره؟

چه زماني زن بايد خود را وارسي كند تا بفهمد استحاضه قليله است يا متوسطه يا كثيره؟

معمولا قبل از هر نماز، واجب است خود را وارسي كند تا حالتش را بفهمد و وظيفه‏اش راتشخيص دهد.