آيا جايز است زن در حالت استحاضه نماز قضا يا مستحبي بخواند؟

آيا جايز است زن در حالت استحاضه نماز قضا يا مستحبي بخواند؟

زن مستحاضه مي‏تواند نماز قضا يا مستحبي بخواند. به شرط اينكه براي هر نماز قضا يا مستحبي، وضو بگيرد و بايد براي هر نماز قضا وظيفه‏اي كه براي نماز در حالت استحاضه دارد را، انجام دهد، بنابراين كسي كه در حالت استحاضه كثيره است بايد براي قضاي نماز ظهر و عصر غسل كند، علاوه برغسلي كه براي خواندن نماز ظهر و عصر انجام داده است. در استحاضه قليله بايد براي هر نماز قضا وضو بگيرد و در استحاضه متوسطه اگر غسلش را انجام داده، براي هر نماز ادا يا قضا، يك وضو كافيست.