بعضي اوقات مخصوصا پس از ايام حيض مادة زرد رنگي ازمن خارج مي‏شود؛ آيا بايد غسل كنم؟

بعضي اوقات مخصوصا پس از ايام حيض مادة زرد رنگي ازمن خارج مي‏شود؛ آيا بايد غسل كنم؟

اين خون، استحاضه است و با توجه به نوع آن بايد به وظيفه عمل كرد. اگر استحاضه متوسطه يا كثيره بود، بايد غسل كنيد.