زني در حالت استحاضة كثيره است؛ صبح غسل كرده و پس از خواندن نماز به محل كارش رفته است. از آن‎جايي كه در محل كار امكان غسل كردن ندارد، چگونه

زني در حالت استحاضة كثيره است؛ صبح غسل كرده و پس از خواندن نماز به محل كارش رفته است. از آن‎جايي كه در محل كار امكان غسل كردن ندارد، چگونه بايد نماز ظهرش را بخواند؟ آيا جايز است نماز را به تأخير بيندازد تا به خانه برگردد. با توجه به اينكه هنگام باز گشت به خانه وقت نماز تمام مي‏شود؟

اگر هنگام بازگشت به منزل وقت براي غسل و خواندن نماز قبل از مغرب را دارد، واجب است نماز را به تأخير بيندازد، در غير اين صورت بايد راهي براي غسل كردن جهت خواندن نماز ظهر و عصر پيدا كند. البته با وجود عذر و مشقت در غسل كردن مي‏تواند تيمم بدل از غسل كرده و نماز را در زمانش بخواند.