آيا در استحاضه متوسطه، به‏طور حتم بايد غسل قبل از نماز صبح باشد، يا جايز است آن‎را هر زماني انجام داد؟

آيا در استحاضه متوسطه، به‏طور حتم بايد غسل قبل از نماز صبح باشد، يا جايز است آن‎را هر زماني انجام داد؟

هر وقت كه استحاضه متوسطه به وجود آمد، واجب است غسل كند، بنابراين اگر اين حالت صبح براي او ايجاد شد و براي نماز صبح بيدار بود، واجب است براي نماز صبح، غسل كند و گرنه بايد ظهر غسل كند. اگر اين حالت در ظهر ايجاد شد بايد براي نماز ظهر غسل كند، و به همين صورت به وظيفه‏اش عمل كند. در ضمن بين غسل استحاضه و صحت روزه ربطي وجود ندارد.