زني كه شك كند استحاضه‏اش قليله است يا متوسطه، وظيفه‏اش چيست؟

زني كه شك كند استحاضه‏اش قليله است يا متوسطه، وظيفه‏اش چيست؟

واجب است وارسي كند تا حالش را بفهمد. اما اگر وارسي، امكان نداشت و حالت قبلي داشت بنا را بر حالت قبل مي‏گذارد؛ پس اگر حالت قبلي‏اش متوسطه بود بنا را بر متوسطه و اگر قليله بود بنا را بر قليله مي‏گذارد. در غير اين صورت بايد بنا را بر حالت بيشتر بگذارد و بنا بر احتياط عمل كمتر را هم انجام دهد. بله اگر خارج شدن خون به صورت بريده بريده باشد، خود، دليل بر قليله بودن استحاضه است كه بايد بنا را بر قليله گذاشته و طبق آن عمل كند.