اگر استحاضه‏ام از كثيره تبديل به متوسطه يا قليله شود، وظيفه‏ام چيست؟ و آيا جايز است در حالت استحاضه، نماز قضا خوانده شود؟

اگر استحاضه‏ام از كثيره تبديل به متوسطه يا قليله شود، وظيفه‏ام چيست؟ و آيا جايز است در حالت استحاضه، نماز قضا خوانده شود؟

اگر استحاضه از كثيره به قليله يا متوسطه تبديل شود، ابتدا واجب است اعمالي كه در حالت سابق واجب بوده به جا آورده، سپس وظايف حالت جديد را انجام دهيد. در فرض سوال، اولا واجب است غسل استحاضة كثيره را انجام داده سپس براي هر نماز وضو بگيريد.

خواندن نماز قضا در حالت استحاضه جايز است؛ ليكن بايد براي هر نماز قضا آنچه براي نماز ادا بر شما لازم است به جا آوريد. مثلا زني كه در حالت استحاضه كثيره است بايد علاوه بر غسلي كه براي ادای نماز انجام داده، غسلي هم براي نماز قضا انجام دهد. البته در استحاضة متوسطه اگر غسل واجبش را انجام داده براي هر نماز قضا فقط وضو كافيست. بنابراين راحت تر اين است كه نماز قضا را در پاكي از خون بخوانيد.