آيا جايز است خانمي كه تازه زايمان كرده و آب براي او ضرر دارد در حالت استحاضه، به جاي غسل، تيمم كند؟

آيا جايز است خانمي كه تازه زايمان كرده و آب براي او ضرر دارد در حالت استحاضه، به جاي غسل، تيمم كند؟

جايز است؛ بلكه تا وقتي كه غسل براي او ضرر دارد واجب است تيمم كند و نيازي به تكرار يا قضاي اعمال هم نيست.