آیا ب

آیا برای شخصی که در هتل های پنج ستاره مشغول به کار است؛ که در آنها برخی محرمات صورت می گیرد، جایز است با مال به دست آمده از کار در این هتل به حج برود؟

گرفتن چنین پولی جایز و به‎جا آوردن فریضه حج با آن مشکلی ندارد.