جمعی در بحرین برای ادای مناسک، به حج می روند؛ بدون اینکه در جمع کاروان های

جمعی در بحرین برای ادای مناسک، به حج می روند؛ بدون اینکه در جمع کاروان های رسمی باشند که به صورت قانونی در ارگانهای دولتی ثبت می شوند، زیرا ادای مناسک حج به این گونه ارزان تر تمام می شود. این گونه سفر کردن به این معناست که آنان به صورت غیر رسمی وارد اماکن مقدس می شوند و اگر نیروهای امنیتی به آنان دست یابند، بخاطر این مسأله متعرض آنان خواهند شد و گاه ممکن است آنها را بازداشت کنند و آنان نتوانند مناسک حج را کامل کنند، همینطور آنان در منی و مشعرهای دیگر مسکن ندارند؛ امری که احتمال مبتلا شدن به بیماری را بخاطر آلودگی و هوای نامناسب افزایش می دهد؛ آیا حج با این وضعیت از نظر شرعی جایز است؛ به خصوص برای کسی که از جایز نبودن چنین کاری اطلاع ندارد؟

مخالفت با نظم عمومی جایز نیست؛ لذا این گونه حج برای آنان جایز نیست. به خصوص در صورتی که احتمال ضرر وجود دارد. اما این امر و مخالفت با حکم فوق، سبب باطل شدن حج نمی‏‏گردد.