تکلیف کسی که از نظر مالی برای فریضة حج مستطیع است، اما توان ادای حج را به سبب محدودیت هایی که دولت وضع می‏کند، ندارد، چیست؟

تکلیف کسی که از نظر مالی برای فریضة حج مستطیع است، اما توان ادای حج را به سبب محدودیت هایی که دولت وضع می‏کند، ندارد، چیست؟

در صورتی که مکلف بخاطر محدودیت های وضع شده از سوی برخی دولت ها، توان مسافرت به سرزمین های مقدس را برای ادای مناسک حج ندارد، در این سال برای حج مستطیع نیست. اگر این استطاعت برای سال آینده باقی بماند، در آن زمان حج بر او واجب خواهد بود و اگر مستطیع نبود وجوبی در کار نخواهد بود.