در کشورها و مناطقی که در آنها گزینش حجاج براساس قرعه صورت می گیرد، برای داوطل

در کشورها و مناطقی که در آنها گزینش حجاج براساس قرعه صورت می گیرد، برای داوطلبی که نامش در لیست قرعه قرار نمی گیرد، آیا این کار او را از عنوان مستطیع شرعی خارج می سازد و در نتیجه این فریضة مبارک از گردن او برداشته می شود؟

بلی، در این صورت شرط استطاعت برای او محقق نمی‏‏گردد.