قصد دارم به حج مشرف گردم و نیاز دارم که خواهرم نیز با من به حج بیاید تا کمکم کند. اما هزینة این کار برای او زیاد است. آی

قصد دارم به حج مشرف گردم و نیاز دارم که خواهرم نیز با من به حج بیاید تا کمکم کند. اما هزینة این کار برای او زیاد است. آیا می توانم به او قرض بدهم یا بخشی از اموالی را که مخصوص کودکانم است و پاره ای از اموالی که، متعلق به یتمیان خواهر دیگرم می باشد، به او هدیه کنم؟

جایز نیست که از مال کودکانت به وی هدیه کنی، زیرا این مال حق کودکانت می باشد و برای مصالح و امور آنان مصرف می‏‏گردد. همچنین تصرف در مال یتمیان جز برای تأمین معیشت آنان جایز نیست؛ خواه به صورت هدیه باشد خواه قرض دادن.