اگر شخصی ندانسته با مال حرام حج کند و در خلال ادای مناسک حج این امر برایش روشن گردد، تکلیفش چیست؟

اگر شخصی ندانسته با مال حرام حج کند و در خلال ادای مناسک حج این امر برایش روشن گردد، تکلیفش چیست؟

اگر حج با مالی صورت گرفته باشد که حج گزار بتواند آن را به ذمه اش بخرد (مثلا بتواند پرداخت آن را به ذمه گیرد و فعلا آن را به مصرف حج برساند تا در آینده معادل آن را به مالکش بازگرداند.) حجش صحیح است. باید حج و مناسک آن را اگر در توانش باشد با مالی دیگر به‎جا آورد. حتی اگر این کار با قرض گرفتن در توان وی باشد و توان پرداخت آن را داشته باشد.