پرسش من به نوع استطاعتی مربوط است که آیة سوره حج از آن سخن می گوید. من استفتائهای زیادی را خواندم و دیدم که آنها مربوط به استطاعت مالی است.

پرسش من به نوع استطاعتی مربوط است که آیة سوره حج از آن سخن می گوید. من استفتائهای زیادی را خواندم و دیدم که آنها مربوط به استطاعت مالی است. من گرچه از نظر مالی و جسمی استطاعت دارم اما از نظر روحی مستطیع نیستم؛ از اماکن شلوغ و تنگ می ترسم و از چنین ترسی رنج می برم. برای رهایی از این مشکل، چندین بار به روان پزشک مراجعه کرده ام. اما سودی نبخشیده است، بلکه این مشکل با افزایش سن، شدت می گیرد؛ در چنین وضعیتی آیا حج بر من واجب است؟

اگر از نظر مالی و جسمی مستطیع باشی، این مشکل سبب نمی شود که حج از عهده تو ساقط ‏‏گردد. همچنین اگر کسی در خلال سفر همراه تو باشد و کمک کند که این ترس کم گردد و از بین برود. در این صورت در مواردی که خود، شخصاً نمی توانی به ادای مناسک حج بپردازی، وکیل بگیر.