آیا بر شخص نابینا حج واجب است؟ اگر وی قدرت مالی داشته باشد، آیا جایز است تا کسی به نیابت از او حج به‎جا آورد؟

آیا بر شخص نابینا حج واجب است؟ اگر وی قدرت مالی داشته باشد، آیا جایز است تا کسی به نیابت از او حج به‎جا آورد؟

اگر چنین شخصی استطاعت مالی داشته باشد، واجب است که به حج برود، حتی اگر این کار نیازمند اجاره کردن همراهی باشد که او را در خلال سفر کمک کند؛ اما اگر وی به هیچ وجه قدرت نداشته باشد که خودش به مناسک حج برود، باید کسی را نایب بگیرد که از جانب وی حج به‎جا آورد.