مردی است که در قلبش شکافی است. پزشکان به او توص

مردی است که در قلبش شکافی است. پزشکان به او توصیه کرده اند که از کار و تلاش پرهیز کند، زیرا برای او تنفس دشوار است و این کار به قلب او فشار می آورد. او امسال قصد حج دارد، آیا حج بر او واجب است؟

چنانچه وی بتواند خودش به حج برود و مناسک آن را به‎جا آورد، به گونه ای که از تحرکش در خلال ادای مناسک، آسیب نبیند، اضافه بر اینکه استطاعت مالی داشته باشد، در این صورت واجب است که خودش به حج برود و مناسک آن را به‎جا آورد. اما اگر این توان را ندارد، باید برای اعمالی که خودش از ادای آنها عاجز است، نایب بگیرد. ولی اگر از رسیدن به بیت الله الحرام عاجز است و این ناتوانی هم مستمر است، در این صورت باید کسی را نایب بگیرد که به‎جای او به حج برود و ازسوی او مناسک را به‎جا آورد.