همسرم می خواهد به زیارت خانه خدا مشرف گردد. او در سینه اش دچار آلرژی می باشد، همچنین گرفتار

همسرم می خواهد به زیارت خانه خدا مشرف گردد. او در سینه اش دچار آلرژی می باشد، همچنین گرفتار تنگی نفس شدیدی است. برای جنابعالی نفس گرفتگی هایی که سالیانه در اثر ازدحام و فشار جمعیت در طی ادای مناسک رخ می دهد، روشن است؛ امری که این نکته را در ذهن تقویت می‏کند که وی نمی تواند مناسک حج را به‎جا آورد، بلکه به طور حتم می توان گفت که او توان این کار را ندارد، با این وضعیت تکلیف چیست؟

اگر وی نسبت به سلامتی خود بیمناک است، بر او واجب نیست که خودش به ادای حج بپردازد و چنانچه توان مالی داشته باشد، باید کسی را وکیل بگیرد تا از جانب او حج به‎جا آورد. اما اگر وی بتواند با پیگیری معالجات مناسب و مواظبت از خودش، گرچه این کار با نایب گرفتن شخصی برای ادای پاره ای از مناسک از سوی او باشد- که انجام دادن آن از سوی خودش برایش ضرر داشته باشد- در این صورت باید خودش به ادای حج پردازد.