آیا برای زنی که کودک شیر خوار دارد و نمی تواند او را برای مدت طولانی ترک کند، جایز است که به حج برود؟

آیا برای زنی که کودک شیر خوار دارد و نمی تواند او را برای مدت طولانی ترک کند، جایز است که به حج برود؟

اگر وی کودکی داشته باشد که بی نیاز از مادر نیست و مادر نمی تواند او را به همراه ببرد، در این صورت حج بر مادر واجب نیست. زیرا وی مستطیع نیست.