من دختری سی ساله ام و علاقمندم که به زیارت خانه خدا مشرف گردم اما محرمی ندارم؛ به نظر جنابعالی راه حل چیست؟

من دختری سی ساله ام و علاقمندم که به زیارت خانه خدا مشرف گردم اما محرمی ندارم؛ به نظر جنابعالی راه حل چیست؟

برای صحت حج دختران و زنان، در کل همراهی محرم در سفر حج شرط نیست. مادامی که برای ادای امور حج قادر باشی و از رسیدن آزار و اذیت نسبت به خودت بیم نداشته باشی همراهی محرم لازم نیست.