من برای حج مستطیعم اما پدرم با این سفر مخالف است. در این صورت آیا حج بر من واجب است؟

من برای حج مستطیعم اما پدرم با این سفر مخالف است. در این صورت آیا حج بر من واجب است؟

مادامی که استطاعت داری، گرچه پدرت مخالف باشد حج بر تو واجب است. لذا در صورت رفتن، گناه کار به حساب نمی آیید.