نظر جنابعالی در مورد خانم متأهلی که بدون رضایت همسرش قصد حج دارد، چیست؟ با علم به اینکه وی پیش از این سه بار حج کرده است.

نظر جنابعالی در مورد خانم متأهلی که بدون رضایت همسرش قصد حج دارد، چیست؟ با علم به اینکه وی پیش از این سه بار حج کرده است.

در صورتی که حج مستحبی منافی حق شخصی دیگر مانند شوهر باشد، برای وی جایز نیست.