زنی است که هزینه کافی برای ادای حج در اختیار ندارد، اکنون که موسم حج فرا رسیده است آیا بر وی واجب است که طلاهای خود را بفروشد تا مستطیع گردد؟

زنی است که هزینه کافی برای ادای حج در اختیار ندارد، اکنون که موسم حج فرا رسیده است آیا بر وی واجب است که طلاهای خود را بفروشد تا مستطیع گردد؟

بر او واجب نیست که وسایل تزینی مناسب شأن خود را بفروشد. اما آن مقداری را که برای آرایش و زینت نیست بلکه آن را برای ارزش مالی اش نگه داشته است و قیمت آن، هزینه های حج را تأمین کند، وی مستطیع است و واجب است که آن را بفروشد تا بتواند حج به‎جا آورد.