آیا مسجد «تنعیم» داخل مکه بحساب می‎آید؟

آیا مسجد «تنعیم» داخل مکه بحساب می‎آید؟

خیر، بیرون مکه است و اتصالی که با مکه دارد، آن را جزء مکه قرار نمی دهد.