آیا حدود و حاشیه های حرم، جزء مکه مکرمه است؟ و اگر چنین است آیا به محض رسیدن به مسجد «تنعیم» زیر سایه رفتن جایز است؟

آیا حدود و حاشیه های حرم، جزء مکه مکرمه است؟ و اگر چنین است آیا به محض رسیدن به مسجد «تنعیم» زیر سایه رفتن جایز است؟

حدود، جزء مکه بحساب نمی‎آید، زیرا معیار در این امر، آبادانی و بناهاست، نه آن چه که در حدود حرم قرار می گیرد.