وقتی حجاج از پیش می دانند به آنان اجازه ورود به مکه را تنها د

وقتی حجاج از پیش می دانند به آنان اجازه ورود به مکه را تنها در صورتی می دهند که لباس احرام را درآورند و لباس دوخته بپوشند، آیا جایز است به عنوان نمونه، از نزدیکترین محل مانند مسجد «تنعیم»، احرام ببندند؟

وقتی مکلف از میقات می گذرد و قصد حج را دارد، جایز نیست که بدون بستن احرام از آن عبور نماید. و اگر از میقات احرام بست اما ناچار شد که لباس دوخته بپوشد، این امر اشکالی برای احرامش نخواهد داشت.