از چه سنی داخل شدن به مکه مکرمه بدون بستن احرام، بر کودکان دختر و پسر، حرام می‏‏گردد؟

از چه سنی داخل شدن به مکه مکرمه بدون بستن احرام، بر کودکان دختر و پسر، حرام می‏‏گردد؟

حرمت وارد شدن بدون احرام به مکه، مختصّ بالغین است، ولی برای سرپرست کودک غیر بالغ، مستحب است که اگر کودک به سن تمیز نرسیده باشد، برای او احرام ببندد؛ یعنی دو لباس احرام به او بپوشاند وذکر مخصوص (تلبیه) را اگر وی قدرت تکرار دارد، برایش تکرار کند و اگر قدرت آن را ندارد از سوی او بگوید. اما کودک ممیز، خودش به این کار می پردازد.