ما چند نفر قصد سف

ما چند نفر قصد سفر به شهر جده را داشتیم، راه را گم کردیم و ناگهان خود را در مکه یافتیم، سپس بدون این که عمره ای به‎جا آوریم، مکه را ترک کردیم؛ حال تکلیف ما چیست؟

براساس فرض فوق، تکلیفی بر شما نیست.