آیا اشکالی دارد که حاجیان پس از پایان یافتن اعمال حج و پس از آن که، مثلاً از مکه به سوی جده خارج گشتند، در ماه ذی الحجه به مکه بازگردند؟

آیا اشکالی دارد که حاجیان پس از پایان یافتن اعمال حج و پس از آن که، مثلاً از مکه به سوی جده خارج گشتند، در ماه ذی الحجه به مکه بازگردند؟

در فرض فوق اشکالی برای بازگشت وجود ندارد و برای این کار بستن احرام نیز واجب نیست.