اگر کسی به قصد ادای

اگر کسی به قصد ادای نیابی عمره مفرده احرام بندد و بعد از به‎جا آوردن عمره به سوی جده خارج گردد، آیا جایز است در همان ماه و بدون بستن احرام بار دیگر وارد مکه گردد؟

جایز است.