آیا برای شخصی که جهت ادای عمره مفرده احرام بسته است، جایز

آیا برای شخصی که جهت ادای عمره مفرده احرام بسته است، جایز است پیش از تکمیل اعمال عمره از مکه خارج گردد در حالی که قصدش این باشد، که همان روز یا روز بعد، برای به‎جا آوردن بقیه اعمال عمره به مکه بازگردد؟

ظاهراً مانعی ندارد، مگر آنکه خروج به موالات بین طواف وسعی مضر باشد.