خدمتکاران حجاج به خاطر سامان دادن برخی کارها ناچار می شدند که بدون احرام از مکه خارج گردند و به عرفات بروند، آیا جایز است که آنان بدون احر

خدمتکاران حجاج به خاطر سامان دادن برخی کارها ناچار می شدند که بدون احرام از مکه خارج گردند و به عرفات بروند، آیا جایز است که آنان بدون احرام به مکه بازگردند؟ با علم به این که آنان اعمال عمره تمتع را غیر از ماهی که در آن از مکه خارج شده اند، به‎جا آورده بودند. اگر بر آنان عمره جدید واجب است، از کجا باید احرام ببندند؟ حکم عمره سابق آنها چیست؟ بر همین فرض اگر یکی ازآنها از جانب کسی نایب باشد، آیا این عمل از منوب عنه مجزی است؟

در صورتی که بازگشت آنان به مکه غیر از ماهی باشد که از این شهر خارج شده اند، بر آنان واجب است که برای ادای عمرة جدید احرام ببندند. براین اساس کسی که در ماه ذی القعده عمره به‎جا آورد و تا ماه ذی الحجه در مکه باقی ماند و سپس از مکه خارج گردد و دوباره برای ادای حج به مکه بازگردد، واجب نیست که برای عمرة جدید احرام ببندد. بر عکس کسی که در ماه ذی القعده از مکه خارج گردد و بخواهد که در ذی الحجه وارد مکه گردد، بر چنین شخصی واجب است برای عمره جدید که عمرة تمتع است، احرام ببندد. و از نزدیکترین منطقة حِل باید برای این عمره احرام بندد. حکم نیابت این عمره نیز همین است.