پس از آن که از احرام عمرة تمتع، بیرون آمدم روز هشتم به منی رفتم تا توسعه ای را که در جمرات سه گانه به وج

پس از آن که از احرام عمرة تمتع، بیرون آمدم روز هشتم به منی رفتم تا توسعه ای را که در جمرات سه گانه به وجود آورده اند، مشاهده کنم و سپس به محله ای که ساکن بودیم (الششه) بازگشتم؛ آیا به نظر حضرت عالی این کار، خروج از مکه و ابطال حج من به حساب می‎آید؟

این کار اشکالی برای حج شما ندارد.