آن چه از فتوا های شما به دست می

آن چه از فتوا های شما به دست می‎آید این است که، جایز است پس از عمرة تمتع از مکه؛ گرچه بدون ضرورت و بدون این که ضرورتی برای بستن احرام پیش از خروج از مکه باشد، خارج گردید و در صورت اطمینان به بازگشت و رسیدن به مناسک حج، به‎جاهای نزدیک مانند جده و طایف و مانند آن رفت؛ولی اگر در آخر ذی القعده از مکه خارج و در اول ذی الحجه بازگردد و عمرة جدید هم به‎جا نیاورده باشد، آیا حجش باطل می‏‏گردد؟ در صورت بطلان حج، آیا بر وی واجب است که برای بیرون آمدن از احرامش، عمرة مفرده به‎جا آورد؟ آیا خروج به عرفات ومزدلفه و منی و همچنین رفتن به یکی از مواقیت- در صورتی که از آنها عبور نکند- حکم رفتن به این مناطق را دارد؟

اگر در ماه دیگری بازگردد، واجب است که دوباره عمرة تمتع به‎جا آورد؛ این عمره، بر اساس حدیثی که از اهل بیت (ع) آمده است، عمرة حج او خواهد بود. اگر این عمره را به‎جا نیاورد، احرام وی به نیت حج تمتع، صحیح نخواهد بود و اگر احرام هم ببندد، احرامش صحیح نخواهد بود لذا تکلیفی بر وی برای بیرون رفتن از احرام نخواهد بود. این حکم به محض خروج از حرم- نه مکه- و بازگشت به آن در ماه دیگر، بر وی تعلق می گیرد؛ حتی اگر حج گزار، مثلاً با عبور از حرم، به جده، عرفات و یا مشعرهای دیگری که بیرون از حرم قرار دارند، نه آَنهایی که در محدودة حرم است، برود.