اگر مکلفی در آخر ماه قمری برای ادای عمره احرام ببندد و در آغاز م

اگر مکلفی در آخر ماه قمری برای ادای عمره احرام ببندد و در آغاز ماه قمری دیگر از احرام بیرون آید، آیا این عمره بخشی از ماهی شمرده می شود که در آن مکلف احرام بسته است یا جزء ماهی که در آن از احرام بیرون شده است؟

این عمره جزء ماهی به حساب می‎آید که وی در آن از مکه خارج گردیده است؛ لذا اگر در همان ماه قصد بازگشت را داشته باشد، بستن احرام بر وی واجب نیست.