من دواط

من دواطلبانه به خدمت حجاج مشغولم، زمانی به خاطر سامان دادن پیشاپیش امور، مانند سکونت گاه و غیر آن، نیاز شد که به مکه بروم. پس از ادای عمره، تصمیم گرفتم دوباره به مکه بروم و در ماه بعدی وارد مکه گردیدم ولی از عمرة من بیشتر از یک ماه نگذشته بود که یکی از بزرگان به من گفت: می توانم بدون عمرة دیگر به مکه بروم؛به این دلیل که برخی مراجع، گذشت ماه عددی یعنی سی روز را (برای عمرة جدید) شرط می دانند، نه ماه قمری. بر این اساس بدون عمرة جدید به مکه رفتم. پس از حدود یک سال دانستم، داخل شدن در مکه در ماه قمری بعدی، جز با عمرة جدید برای من جایز نبوده است؛ حال مشکل را چگونه حل کنم و تکلیف چیست؟

در صورت جهل به حکم، گناهی نکرده ای و اکنون تکلیفی بر شما نیست.