شخصی در ساعات آخر ماه ذی العقده برای عمره محر

شخصی در ساعات آخر ماه ذی العقده برای عمره محرم شد و اعمال آن را در ذی الحجّه تکمیل کرد، وی پیش از حج وارد مکه شده است، آیا هنگام خروج از مکه باید عمرة جدید به‎جا آورد، یا این که نیازی نیست؟

نیازی به عمره جدید نیست، زیرا براساس این فرض، خروج وی در ماه ذی الحجه بوده است.