شخصی در ماه ذی العقده برای عمرة تمتع محرم

شخصی در ماه ذی العقده برای عمرة تمتع محرم شده است و تا ماه ذی الحجه در مکه باقی مانده است، سپس پیش از ادای مناسک حج از مکه خارج شده است. حال برای داخل شدن به مکه نیازی به عمره هست یا خیر؟

در فرض فوق نیازی به عمره نیست؛ تنها درصورتی که خروج وی در ماه ذی العقده باشد و تصمیم داشته باشد در ماه ذی الحجه وارد مکه شود، عمره بر وی واجب است.