عده ای از حجاج که در ماه ذی العقده عمرة تمتع به‎جا آورده بودند، برای رفتن به ‎مک

عده ای از حجاج که در ماه ذی العقده عمرة تمتع به‎جا آورده بودند، برای رفتن به ‎مکانی در اطراف مکه، ماشینی را کرایه کردند، راننده آنان را به راهی برد که از منی عبور می کرد، آیا بر آنان واجب است که عمرة جدید به‎جا آورند یا نه؟

خیر، واجب نیست.